THÔNG BÁO

Về việc tính phí phạt quá hạn tài liệu trong thời gian nghỉ dịch

 

Để hỗ trợ sinh viên trong thời gian nghỉ dịch, Thư viện áp dụng chính sách MIỄN GIẢM PHÍ PHẠT đối với các tài liệu quá hạn trả trong khoảng thời gian sau:

                         - Từ ngày 01/01 → 31/3/2020

                         - Từ ngày 01/01  → 28/02/2021

                         - Từ ngày 01/5/2021 → hết 05/6/2022

Ngoài thời gian được miễn giảm nói trên, tất cả các tài liệu quá hạn đều phải nộp phí phạt theo quy định hiện hành, mức phí: 1000 đồng/ngày/cuốn.

GIÁM ĐỐC TT TT-TV LĐC

(Đã ký)