HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc tăng thời gian phục vụ trong thời gian ôn thi

 

Để hỗ trợ sinh viên trong kỳ ôn thi cuối năm học; Trung tâm TT-Thư viện Lương Định Của thông báo TĂNG thời gian phục vụ thư viện từ ngày 21/06/2022, cụ thể như sau:

            Từ thứ 2 → thứ 5:     - Sáng từ 7h30 → 11h30;

                                                - Chiều, tối từ 13h30 → 21h00.

            Thứ 6,7: Phục vụ theo giờ Hành chính (không phục vụ tối).

Các thay đổi khác về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo sau.                  

Xin thông báo để các bạn sinh viên được biết và chủ động bố trí thời gian học ôn tại Thư viện.

CHÚC CÁC EM CÓ MỘT KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                                                                                                                                              (Đã ký)