HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tăng thời gian phục vụ trong thời gian ôn thi

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thêm thời gian học tập, khai thác tư liệu tại Thư viện; Hỗ trợ bạn đọc trong thời gian ôn thi; Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin thông báo từ ngày 25/01/2021 tăng thời gian phục vụ thư viện trong thời gian ôn thi theo lịch như sau:

           Từ thứ 2 → thứ 7: - Sáng từ 7h30 → 11h30
                                           - Chiều và tối từ 13h → 21h00 (Trừ thứ 6,7)

(Riêng chiều thứ 6 tổng vệ sinh; sắp xếp lại tài liệu kho mở, không phục vụ; Trừ thời gian ôn thi)
Xin thông báo để bạn đọc được biết.

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                                           Phạm Thị Thanh Mai
                                                                                                                                                        (Đã ký)