HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC PHỤC VỤ TÀI LIỆU THÁNG 5

     Trong thời gian Học viện vẫn đang áp dụng lịch học online, Thư viện quy định thời gian phục vụ mượn trả tài liệu như sau:

     1. Thời gian phục vụ:  
                                           - Sáng 7h30 → 11h30
                                           - Chiều 13h30 → 17h00
                                           - Buổi tối và thứ 7 tạm ngừng phục vụ

     2. Phục vụ mượn trả tài liệu
     - Miễn phí phạt tài liệu quá hạn trong thời gian sinh viên nghỉ dịch: Từ 01/02/2020 → 30/05/2020 (Các tài liệu quá hạn trước thời gian trên vẫn tính phí phạt bình thường theo quy định của thư viện).
     - Tạm thời chưa nhận thanh toán phí phạt quá hạn đối với các tài liệu quá hạn trước 01/02/2020 (Sinh viên vẫn được trả tài liệu cũ và mượn tài liệu mới bình thường - thanh toán phí phạt sau khi có thông báo của Thư viện).
Xin thông báo để bạn đọc được biết.

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                         Phạm Thị Thanh Mai
                                                                                                                                  (Đã ký)