HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về thời gian trả và mượn sách, giáo trình

Trung tâm TT - TV Lương Định Của xin thông báo thời gian trả và mượn sách, giáo trình khi sinh viên trở lại học tập trung như sau:

- Từ ngày 22/03/2021 Thư viện bắt đầu nhận trả tài liệu mượn trong học kỳ 1 và cho mượn tài liệu học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Tài liệu quá hạn trả trong thời gian từ ngày 28/01/2021 đến 27/03/2021 được miễn phí phạt quá hạn.

- Tài liệu quá hạn trước và sau thời gian trên vẫn tính phí phạt bình thường theo quy định.

Xin thông báo để bạn đọc được biết.

Lưu ý: Sinh viên thực hiện các quy tắc phòng dịch Covid 19 khi đến Thư viện.

 

                                                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                                    Phạm Thị Thanh Mai

                                                                                                                            (Đã ký)