HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Thời gian phục vụ hè

 

Căn cứ vào lịch hè năm học 2021-2022 của Học viện, Trung tâm TT- TV Lương Định Của thông báo lịch phục vụ Thư viện trong thời gian hè như sau:

·      Từ ngày 06/7/2022: Phục vụ mượn/ trả sách, thanh toán ra trường theo giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6 (Sáng 7h30 → 11h30; Chiều 13h30 → 17h)

·      Lịch nhận trả giáo trình (mượn trong học kỳ 2 năm học 2021-2022) : đến hết 08/7/2022  

(Sau thời gian trên giáo trình trả sẽ bị tính quá hạn)

·      Lịch mượn giáo trình Mới (kỳ hè + kỳ 1 năm học 2022-2023): từ ngày 04/07/2022. 

    Các thay đổi khác về thời gian phục vụ, Thư viện sẽ thông báo đến bạn đọc sau.

 

                                               GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                    (Đã ký)