HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về thời gian gia hạn giáo trình Học kỳ II năm học 2019-2020

 
     Trung tâm TT - TV Lương Định Của xin thông báo thời gian gia hạn sách giáo trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

     - Hạn trả giáo trình học kỳ II đến hết ngày 30/06/2020

   - Bạn đọc nào có nhu cầu mượn thêm thời gian thì mang thẻ sinh viên đến Thư viện trước ngày 30/06/2020 để được gia hạn; Thời gian gia hạn thêm hết ngày 18/09/2020.

      Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin thông báo để bạn đọc được biết.