HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trung tâm TT- TV Lương Định Của

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về tập huấn hướng dẫn khai thác TT-TL và sử dụng thư viện Mở đầu khóa

Để hỗ trợ sinh viên đầu khóa sử dụng hiệu quả các nguồn tư liệu cho việc học trực tuyến, từ ngày 15/11/2021, Trung tâm TT-TV Lương Định Của triển khai tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng khai thác, sử dụng tài liệu cho toàn bộ sinh viên K66, cụ thể như sau:

-         Hình thức tập huấn: online trên nền tảng MS team;

-         Sinh viên chọn, đăng ký thời gian tập huấn qua link:

             https://forms.gle/qsgRxb78As81Q4bG9

-         Căn cứ vào số lượng, thời gian đăng ký thực tế, Thư viện sẽ tổng hợp,

xếp lớp và thông báo lịch cụ thể trên website Thư viện, đồng thời gửi thông tin vào email cá nhân của các sinh viên có tên trong danh sách lớp;

-          Thời lượng tập huấn 20-30 phút

Mọi yêu cầu cần hỗ trợ (nếu có) vui lòng liên hệ trực tiếp cho cán bộ phụ trách tập huấn: Hoàng Thị Hậu, số đt: 097.557.6858 hoặc hộp thư email office 365 của Thư viện: infolib@vnua.edu.vn

Xin cảm ơn và chúc các tân sinh viên K66 có một khởi đầu thật tốt trên chặng đường lập thân lập nghiệp.

                                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

(Đã ký)