HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về thời gian trả và mượn sách giáo trình học kỳ I năm 2020 - 2021

 

Trung tâm TT - TV Lương Định Của xin thông báo thời gian trả và mượn sách giáo trình học kỳ mới như sau:

- Hạn trả giáo trình học kỳ II đến hết ngày 18/09/2020 đối với sách đã được gia hạn

- Bắt đầu từ ngày 10/09/2020 bạn đọc được mượn sách giáo trình học kỳ I năm học 2020-2021

Xin thông báo để bạn đọc được biết.

                                                                                                                          GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
                                                                                                                          Ths.Phạm Thị Thanh Mai
                                                                                                                                        (Đã ký)