HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Thời gian nghỉ tết Dương lịch 2023

Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2023 như sau:

      - Từ Thứ Bảy, ngày 31/12/2022 đến hết ngày Thứ Hai, ngày 02/01/2023 nghỉ không phục vụ theo quy định của Học viện.

      - Thứ Ba, ngày 03/01/2023, Thư viện phục vụ bình thường theo lịch của Học Viện.

Tài liệu quá hạn trong thời gian nghỉ trên sẽ được miễn.

Xin cảm ơn!