Để có cơ sở hoạch định, xây dựng chính sách tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát này. Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác từ các anh (chị) bằng cách cung cấp thông tin thông qua những câu hỏi trong phiếu điều tra này.

     Phiếu điều tra: (Xem thêm)

     Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị!