I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Toán kinh tế./ Nguyễn Tuấn Sơn (ch.b), Lê Thị Long Vỹ, Đỗ Trường Lâm, Nguyễn Anh Đức 
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 188 Tr.; hình vẽ ; bảng ; 19x27 cm.
Ký hiệu xếp giá:  330. 015 195 0711 GIA 2020
Số lượng:  30 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 28) 
Tóm tắt: Giới thiệu mô hình toán kinh tế, phân tích cân bằng tĩnh, phân tích so sánh tĩnh, tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng, mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính, mô hình bài toán vận tải.
Tiêu đề mục: Toán kinh tế 

II. NỘI DUNG

Từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc ứng dụng các mô hình toán vào phân tích để đưa ra quyết định trong sản xuất, hoạch định chính sách ngày càng trở nên phổ biến. Việc ứng dụng các mô hình toán vào thực tế được xem là một cách tiếp cận có hiệu quả nhất trong nghiên cứu kinh tế - xã hội bởi nó cho phép giải quyết các bài toán với kích cỡ hầu như không hạn chế với độ phức tạp mong muốn. 

Toán kinh tế là môn khoa học nhằm vận dụng toán học trong phân tích các mô hình kinh tế để từ đó hiểu rõ hơn các nguyên tắc và quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường. Toán kinh tế cung cấp cho các nhà quản lý kiến thức để vận dụng vào việc ra các quyết định sản xuất. Mô hình toán kinh tế được hiểu là mô hình kinh tế được trình bày bằng ngôn ngữ toán học, nghĩa là sử dụng cách đặt biến số và xác định mối quan hệ giữa các biến số để xây dựng lên mô hình. 

leftcenterrightdel
 

Giáo trình Toán kinh tế là tài liệu được biên soạn bởi tập thể giảng viên Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản để hiểu rõ hơn về mô hình toán kinh tế, phương pháp cơ bản để phân tích mô hình toán kinh tế. Giải quyết các vấn đề cơ bản của việc ứng dụng kiến thức toán học, kiến thức kinh tế để đáp ứng đòi hỏi đặt ra trong thực tiễn sản xuất và hoạch định chính sách. Thông qua việc giới thiệu kiến thức kiến thức toán học và vận dụng kiến thức này để nâng cao khả năng phân tích kinh tế, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. Cuốn giáo trình được lựa chọn, trình bày nội dung cơ bản, thuật toán chi tiết, ví họa minh họa và bài tập vận dụng giúp sinh viên biết cách sử dụng kiến thức toán học và thuật toán tối ưu cơ bản trong phân tích các vấn đề kinh tế vi mô, vĩ mô và vấn đề nảy sinh trong sản xuất, tiêu dùng, trong lưu thông hàng hóa, trong phân tích công việc,… bằng ngôn ngữ toán học.

Giáo trình Toán kinh tế được bố cục thành 6 chương.
   Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế 
   Chương 2: Phân tích cân bằng tĩnh 
   Chương 3: Phân tích so sánh tĩnh
   Chương 4: Tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng 
   Chương 5: Mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính
   Chương 6: Mô hình bài toán vận tải 

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!