I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Lý thuyết phát triển./ Nguyến Minh Đức, Quyền Đình Hà (ch.b)
Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2020, 115 Tr.; 21 cm.
Ký hiệu xếp giá: 338. 9 NGĐ 2020
Số lượng: 30 cuốn
Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 28 ) 
Tóm tắt: Trình bày về nhập môn lý thuyết phát triển; Các lý thuyết phát triển theo trường phái hiện đại hóa; Lý thuyết phát triển theo trường phái sự phụ thuộc; Lý thuyết phát triển theo trường phái hệ thống thế giới; Các lý thuyết phát triển đương đại
Tiêu đề mục: Lý thuyết phát triển 

II. NỘI DUNG

Lý thuyết phát triển là tập hợp các lý thuyết dẫn đường để đạt được sự thay đổi xã hội, đất nước theo mong đợi tốt nhất. Lý thuyết phát triển được xây dựng là sự kết hợp của nhiều môn khoa học xã hội thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như  kinh tế, xã hội, chính trị. Các nghiên cứu về lý thuyết phát triển nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học từ đầu những năm 1950 đến nay nhằm đáp ứng nhu cầu về lý luận phát triển cho các quốc gia đang phát triển. 

Giáo trình Lý thuyết phát triển được biên soạn là nỗ lực của tập thể giảng viên Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm hệ thống có chọn lọc các quan điểm phát triển của Trường phái Hiện đại hóa, Trường phái Sự phụ thuộc, Trường phái Hệ thống thế giới cũng như các lý thuyết phát triển đương đại gắn với phát triển bền vững, các vấn đề toàn cầu hóa và hậu hiện đại. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và tham khảo cho giảng viên, học viên cao học và sinh viên các ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nguồn nhân lực, Phát triển nông thôn và những ai quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu phát triển và các quan điểm tiếp cận phát triển đa chiều. 

leftcenterrightdel
 

Giáo trình Lý thuyết phát triển được bố cục thành 5  chương.
Chương 1: Nhập môn lý thuyết phát triển (Tổng quan các lý thuyết phát triển; Sức mạnh lý thuyết trong các nghiên cứu phát triển; Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu)
Chương 2: Lý thuyết phát triển theo trường phái hiện đại hóa (Sự hình thành trường phái hiện đại hóa; Các nghiên cứu điển hình của trường phái hiện đại hóa cổ điển; Các nghiên cứu điển hình theo lý thuyết của trường phái hiện đại hóa mới)
Chương 3: Lý thuyết phát triển theo trường phái sự phụ thuộc (Sự hình thành trường phái sự phụ thuộc; Các nghiên cứu điển hình theo lý thuyết của trường phái sự phụ thuộc cổ điển; Các nghiên cứu của trường phái sự phụ thuộc mới)
Chương 4: Lý thuyết phát triển theo trường phái hệ thống thế giới (Bối cảnh ra đời của trường phái hệ thống thế giới; Thừa kế lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Khung phân tích của trường phái hệ thống thế giới; Lịch sử của nền kinh tế thế giới; So sánh hai trường phái hệ thống thế giới và sự phụ thuộc)
Chương 5: Các lý thuyết phát triển đương đại (Lý thuyết hậu hiện đại hóa; phát triển bền vững; Lý thuyết tự do mới; Toàn cầu hóa và phát triển; Lý thuyết phát triển cơ sở; Giới, phụ nữ và phát triển)

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!