Hệ thống thư viện điện tử ( LCASP ) được thiết kế, hoàn thiện và cài đặt trên nền tảng hạ tầng thiết bị của Trung tâm Tin học Thống kê nhằm mục đích chia sẻ cơ sở dữ liệu về xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, khuyến nông, nông dân và các doanh nghiệp.

Link https://edoc-lcasp.dttt.vn/edoc