Cabi journal là cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của CABI. Học viện mua quyền truy cập hơn 900 tạp chí về nông nghiệp và các vấn đề liên quan như trồng trọt, chăn nuôi, tài nguyên, bảo vệ thực vật …

- Thời gian truy cập: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021

Danh mục tạp chí

Hướng dẫn sử dụng