Cabi journal là cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của CABI. Học viện mua quyền truy cập 162 sách điện tử toàn văn về Nông nghiệp và các chủ đề liên quan...

- Thời gian truy cập: Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022

- Phạm vi  truy cập tài liệu xuất bản: Từ 2017 -2020

Danh mục tạp chí

- Hướng dẫn sử dụng

Thông tin hỗ trợ:

- Cán bộ phụ trách: Trần Thị Thu Huyền, Email: tthuyen@vnua.edu.vn

Trân trọng.

leftcenterrightdel