CSDL Tài liệu KH & CN Việt Nam (STD) là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực khoa học công nghệ, xã hội, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ... CSDL được Cục thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến cuối 2013, STD có trên 170.000 biểu ghi, trong đó hơn 90.000 có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 12.000 tài liệu mới - Thời gian truy cập: Đến 23/10/2021

* HƯỚNG DẪN TRUY CẬP:
- Địa chỉ truy cập: http://www.vista.gov.vn
- Truy cập tự động trong mạng LAN