Cơ sở dữ liệu Springer

Springer Link là một trong những CSDL điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới chuyên cung cấp truy cập đến các nguồn thông tin điện tử chất lượng cao, bao gồm các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo và sách tham khảo của nhiều lĩnh vực. Học viện mua quyền truy cập vĩnh viễn hơn 800 tên tạp chí về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp xuất bản trong thời gian 2016-2017.

-Danh mục tạp chí Springer

- Hướng dẫn sử dụng