CABebooks: gồm 162 sách điện tử toàn văn về Nông nghiệp và các chủ đề liên quan.
- Thời gian truy cập: Vĩnh viễn
- Địa chỉ truy cập: https://www.cabi.org/cabebooks
- HD tạo tài khoản đăng nhập từ xa: xem chi tiết
- Danh mục tài liệu
- Hướng dẫn tra cứu CSDL Cabi Ebooks

Thông tin đăng nhập:

+ Chỉ đăng nhập tự động trong mạng LAN không sử dụng tài khoản