Research4life được cung cấp bởi Tổ chức y yế thế giới (WHO) bao gồm 05 CSDL: AGORA (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khí hậu, an ninh lương thực), ARDI (đổi mới và công nghệ), GOALI (luật), HINARI (khoa học sức khỏe), OARE (môi trường).