Proquest Central là một cơ sở dữ liệu đa ngành, bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt động nghiên cứu học thuật. Proquest cung cấp các bài báo, tạp chí, luận án, tài liệu hội nghị, công trình nghiên cứu dưới dạng tóm tắt, toàn văn, hình ảnh và đồ họa có phạm vi thông tin từ 1905 đến nay.

- Thời gian truy cập: Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021

- Hướng dẫn sử dụng: Tải về