Quy đinh khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệurss feed

Quy định khai thác và sử dụng Thông tin - Tài Liệu

Ngày 17/04/2013

QUY ĐỊNH
Khai thác và sử dụng Thông tin – Tài liệu

(Ban hành kèm theo quyết định số 02/QD-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013
của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Căn cứ:
        - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28/12/2000
       - Quyết định số 13/2008/QÐ-BVHTTDL, ngày 10/3/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học;
        - Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
       - Nghị định số 972008/NÐ-CP, ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
       - Quyết định số 58/2010/QÐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học";
       - Quyết định số 283/2008/QÐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
       - Căn cứ hiện trạng nguồn lực thông tin- tài liệu của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;
Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ban hành “Quy định về khai thác và sử dụng thông tin- tài liệu của trường ĐHNNHN" áp dụng trong nội bộ trường.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng phục vụ
1.1. Cán bộ , Giáo viên, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã được Nhà trường cấp thẻ (thẻ cán bộ viên chức,thẻ sinh viên, học viên) theo quy định, có nhu cầu sử dụng thông tin - tài liệu tại trường;
1.2. Bạn đọc ngoài trường phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý trực tiếp và chứng minh thư nhân dân;
Điều 2. Thời gian phục vụ
Theo lịch phục vụ cụ thể đối với : phòng Thư viện Mở; phòng Báo, tạp chí, CD-ROM; phòng mượn giáo trình, phòng huấn luyện và khai thác thông tin...
Điều 3: Hình thức phục vụ
3.1. Đọc và Mượn sách tự chọn: Đối với sách tham khảo (tiếng Việt, tiếng nước ngoài); Luận án luận văn; Sách tra cứu; Báo, tạp chí ...
3.2. Mượn sách theo yêu cầu: Đối với sách giáo trình; Kho sách lưu;
3.3. Tra cứu và khai thác tài liệu điện tử, các cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến;

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN - TÀI LIỆU

Điều 4. Tài liệu đọc tại chỗ: Luận án, luận văn; tài liệu tra cứu; báo, tạp chí, đĩa CD ROM...
Điều 5. Tài liệu được mượn về: Sách tham khảo, giáo trình
5.1. Đối với sách tham khảo: Số lượng mượn tối đa 03 cuốn trong thời gian 10 ngày, được phép gia hạn tối đa 2 lần/ 1 lần mượn; thời gian gia hạn 05 ngày/ lần .
5.2. Đối với sách giáo trình: Mượn theo thời khoá biểu của từng học kỳ, số lượng mượn tùy thuộc vào khả năng sách hiện có của thư viện, thời hạn mượn 03 tháng; được phép gia hạn 1 lần/1 lần mượn, thời gian không quá 30 ngày/1 lần;
5.3. Bạn đọc phải kiểm tra tài liệu trước khi mang khỏi thư viện, trả sách đúng thời hạn, đúng nơi ghi mượn. Các trường hợp chưa trả sách quá hạn thì không được phép mượn tiếp các tài liệu khác của thư viện.
5.4. Bạn đọc chỉ được phép sao chụp tối đa 1 bản tài liệu để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của bản thân, Đối với những tài liệu đọc tại chỗ (hoặc các tài liệu đặc biệt khác) nếu có nhu cầu sao chụp cần liên hệ với cán bộ thư viện để được phục vụ;
5.5. Đối với tài liệu điện tử (các CSDL, bộ sưu tập số...), bạn đọc trong trường được cấp tài khoản xem không giới hạn số lượng, được phép tải về tối đa là 5 tài liệu/ngày (căn cứ vào mức độ mật của từng tài liệu cụ thể); đối với một số tài liệu đặc biệt (liên quan đến vấn đề bản quyền) phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện;
Điều 6. Đối bạn đọc ngoài trường:
Khi có nhu cầu sử dụng thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo chứng minh thư nhân dân và chỉ được đọc tài liệu tại chỗ, các nhu cầu sao lưu đối với tài liệu giấy, đĩa CD, tải về đối với tài liệu điện tử trên mạng phải liên hệ với cán bộ thư viện để được phục vụ.

Chương III
QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Quy định về mức phạt tiền
7.1. Phạt 50% giá trị tài liệu khi làm rách, viết vẽ bẩn ... từ 1 – 3 trang tài liệu;
7.2. Phạt 100% giá trị tài liệu khi làm rách, viết vẽ bẩn... từ 4 – 10 trang tài liệu;
7.3. Phạt 150% giá trị tài liệu và quy trách nhiệm hủy hoại tài liệu khi làm rách, viết vẽ bẩn từ trên10 trang tài liệu , hoặc xé mất từ 1 trang tài liệu trở lên
7.4. Phạt 200% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu (nếu tài liệu đó có trên 10 bản trong thư viện);
7.5. Phạt 300% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu (nếu tài liệu đó có từ 2 đến 10 bản trong thư viện);
7.6. Phạt 500% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu (nếu tài liệu đó chỉ có 1 bản trong thư viện hoặc không còn bán trên thị trường);
7.7. Đối với sách không có giá bìa, sách cũ từ năm 2000 trở về trước, mức phạt 500đ/ 1 trang;
7.8. Phạt 15.000đ/cuốn nếu làm mất và đền bằng bản sách khác thay thế;
7.9. Phạt 1.000đ/ ngày/ 1 tài liệu khi mượn qúa hạn.
7.10. Phạt 20.000đ khi làm mất, hỏng chìa khóa tủ gửi hành lý
7.11. Phạt 50.000đ khi làm hỏng ổ khóa tủ gửi hành lý
Điều 8. Quy định về xử lý kỷ luật
8.1. Hình thức Nhắc nhở đối với các trường hợp: không xuất trình thẻ khi vào thư viện, gây mất trật tự, vệ sinh trong phòng đọc, không tuân theo hướng dẫn của cán bộ thư viện, làm xáo trộn tài liệu trên giá, không đánh dấu tài liệu hoặc đặt tài liệu sai vị trí đã đánh dấu, trả sách hộ người khác, có thái độ, hành vi thiếu văn minh, thiếu tinh thần xây dựng đối với thư viện....
8.2. Hình thức cảnh cáokhóa quyền sử dụng tài liệu, quyền truy cập CSDL, tài liệu điện tử trong các trường hợp sau:
+ Khóa quyền khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu thư viện 1 tháng trong các trường hợp: tái phạm khi đã bị nhắc nhở đến lần thứ 2; không trả chìa khóa tủ hành lý; mượn tài liệu hộ người khác;
+ Khóa quyền khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu thư viện 2 tháng đối với các trường hợp: sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để khai thác và sử dụng tài liệu,
+ Khóa quyền truy cập CSDL, tài liệu điện tử 06 tháng trong các trường hợp: Sử dụng các công cụ / phần mềm không được phép để in / tải tài liệu; In/ tải tài liệu vượt quá số lượng cho phép; Sử dụng tài khoản đăng nhập của người khác để in / tải tài liệu; In/ tải tài liệu không phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học của cá nhân ;
8.3 Hình thức "Lập biên bản", Khóa quyền khai thác và sử dụng Thông tin - Tài liệu thư viện 1 năm và đề nghị hội đồng kỷ luật Trường xét xử lý kỷ luật khi vi phạm một trong các trường hợp sau:
+ Đã bị cảnh cáo khoá thẻ 1 lần nhưng vẫn tái phạm;
+ Mang tài liệu trái phép ra khỏi thư viện;
+ Tráo đổi tài liệu, hủy hoại tài liệu;
+ Giả mạo hoặc cố tình sử dụng thẻ của người khác với mục đích xấu và các hành vi phá hoại tài sản, thiết bị của Thư viện....

Chương IV
HIỆU LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 9. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ;
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên trong trường và người ngoài trường có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin - tài liệu thư viện tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quy định này,
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa hợp lý, các đơn vị cần phản ánh với lãnh đạo Nhà trường xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trần Đức Viên
(đã ký)
 

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617713 - (024) 62617707 - Email: infolib@vnua.edu.vn
  • Số lượt truy cập

    1681897