Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Cán bộ, sinh viên Học việnrss feed

Thông Báo V/v In thẻ công chức, viên chức

Ngày 16/09/2014

       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                Số: 40  /HVN-TTTV                                                              Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014

                                                                             THÔNG BÁO
                                                              V/v in thẻ công chức, viên chức

                                              Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Học viện

          Được phép của Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT-TV) Lương Định Của tiến hành in lại thẻ công chức, viên chức cho toàn bộ cán bộ trong Học viện theo mẫu mới. Để đảm bảo việc in thẻ được nhanh chóng kịp thời, Trung tâm TT-TV Lương Định Của đề nghị các đơn vị trong toàn Học viện thực hiện một số việc sau:
          - Kiểm tra, hiệu đính lại danh sách cán bộ của đơn vị  ( theo danh sách gửi kèm )
         - Các trường hợp có thay đổi, chỉnh sửa về thông tin cá nhân, yêu cầu phải có xác nhận của Ban tổ chức cán bộ;
         - Lập danh sách các trường hợp lao động hợp đồng ngắn hạn ký với đơn vị (nếu có nhu cầu làm thẻ), trong danh sách ghi rõ: họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, trình độ, chức danh chuyên môn;
          - Các trường hợp chưa có thẻ viên chức; trường hợp đã được cấp thẻ nhưng muốn thay đổi lại ảnh hoặc các trường hợp lao động hợp đồng ngắn hạn ký với đơn vị... Nộp 01 ảnh màu cỡ 4 x 6  - kiểu ảnh chứng minh thư (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác vào mặt sau ảnh);
Các danh sách nói trên (đã có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và xác nhận của ban TCCB – đối với các trường hợp chỉnh sửa thông tin cá nhân) + Ảnh xin được nộp trực tiếp cho trung tâm TT-TV LĐC vào các ngày từ 15/9 đến 19/9/2014
         Địa điểm nộp: phòng Đa phương tiện ( giờ hành chính) ĐT :  62617707
                    ĐT liên hệ : 0985 266 488 (A. Nguyện) hoặc  0977 832 201 (A. Giang );
                    Thời gian trả thẻ sau 03 ngày làm việc (không tính thứ 7, CN)
Trung tâm TT-TV Lương Định Của đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.
Xin trân trọng cảm ơn!
    
 Nơi nhận:                                                                                                   TL. GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
- Như trên;                                                                                       GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV LĐC
- BGĐ học viện (để B/c);
- Lưu VT TT-TV.
                                                                                                                             (Đã ký)                                        
                                                                       
                                                                                                                                  Hoàng Đức Liên

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png